Výhody aerosolového systému protipožární ochrany

Jednoduchost aplikace
Podstatnou výhodou, oproti ostatním hasicím zařízením a systémům je to, že hasivo je stále přítomno v prostoru v hasebních generátorech a prakticky vzniká bezprostředně spalováním flegmatizované slože v místě požáru. Pro tento způsob hašení není potřebná žádná strojovna, pouze místnost pro umístění elektroniky, která ovládá hašení, případně i detekci, není třeba pořizovat složitá zařízení, tlakové nádoby ani potrubí. Velmi výhodné je tak hašení samostatných místností, kde je zjevně neekonomické zřizovat strojovnu hasicího zařízení, anebo není prostor pro výstavbu strojovny, např. po změně užití stavby. Někdy také může sehrát roli ten prostý fakt, že je snazší provést rozvod elektrických kabelů nežli potrubí.

Nízká toxicita aerosolového hasiva
Aerosolová hasiva nejsou toxická ani v generátoru před aplikací a ani při aplikaci, aerosol je však dráždivý, některé osoby jej mohou obtížně snášet a také způsobuje ztrátu orientace, protože se jeví jako hustá bílá mlha. V žádném případě však nehrozí, na rozdíl od některých plynných hasiv, ohrožení života osob v místnosti s aplikovaným hašením. Z těchto důvodů se nepoužívají tato hasiva v místech obsazených osobami.

Ekologická nezávadnost
Z ekologického hlediska jsou aerosoly bez negativního dopadu na životní prostředí, a to z hlediska kontaminace půdy, protože se jedná o soli některých prvků, běžně přítomných v umělých hnojivech a už vůbec nemá aerosolové hašení, na rozdíl od hašení halogeny, vliv na ozónovou vrstvu atmosféry. Při vzniku aerosolu se uvolňují plyny, zejména dusík, v malé míře CO² a vodní páry. Uvolňování CO² v žádném případě není v takové míře, že by mělo vliv na stav životního prostředí.

Hodnoty škodlivých látek splňují z právního hlediska Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci přípustné expoziční limity. Aerosolová hasiva nemají žádný vliv na ozonovou vrstvu a mají sníženou korozivní schopnost v porovnání s freony.

Technologie aerosolového hasiva
Aerosolová hasiva jsou uznávána jako efektivní prostředky pro hašení požárů třídy A (požáry pevných látek), požáry třídy B a třídy C podle EN 2. Generátor aerosolu je prostředek pro objemové hašení a je primárně určen pro lokalizaci a hašení požárů lehce vznětlivých a hořlavých kapalin (benzin a jiné ropné produkty, organická ředidla apod.), pevných materiálů (dřevo, izolační hmoty, plasty apod.), a také elektrických zařízení (sílové a vysokonapěťové soustavy, spotřební a průmyslová elektronika apod.) které mohou být pod napětím do 140 kV. Generátory se nepoužívají pro hašení alkalických kovů a kovů alkalických zemin a také látek, jejichž hoření probíhá bez přísunu vzduchu.

Podstata působení generátoru je založená na inhibice chemických procesů hoření pomocí vysoce disperzních částic solí alkalických kovů, které se vylučují při vyhoření nálože. Z fyzikálního hlediska, aerosol jako hasicí médium, potlačuje základní řetězové reakce procesů rozvětvení chemických reakcí hoření (předávání aktivních volných radikálů ve směsi paliva s okysličovadlem). Částice aerosolu jsou schopné se po určitou dobu udržovat ve vzduchu formou suspenze. Velikost částic aerosolu se pohybuje v řádech jednotek mikrometru.

Při uvedení generátoru do činnosti se koncentrace kyslíku v chráněném prostoru prakticky nemění. Usazený aerosol se odstraňuje z různých povrchů pomocí utěrky, vysávače anebo se oplachuje vodou.

Hasební koncentrace použitého aerosolu se pohybuje mezí 50 až 100 g/m³ v závislosti na těsnosti, geometrických rozměrech, konfiguraci a zaplnění prostoru překážkami a v neposlední řádě i na druhu hořlavých materiálů. Vliv na účinnost hašení aerosolem může mít teplota a tlak okolního prostředí.

Popis generátoru
Generátor aerosolového hasicího systému (dále jen generátor) je prostředkem objemového hašení požárů a je určen pro lokalizaci a hašení požárů snadno vznětlivých a hořlavých kapalných (benzín a ostatní ropné produkty, organická rozpouštědla apod.), pevných látek a materiálů (plasty apod.), a také elektrických zařízení (sílové a vysokonapěťové jednotky, spotřební a průmyslová elektronika apod.), která se nachází pod napětím do 140 kV.

Generátor se skládá z pláště, ve kterém je umístěna směs generující aerosol, spouštěče a konzoly sloužící pro instalaci generátoru v chráněném prostoru. Ve víku pláště jsou výstupní otvory, přes které proudí hasební aerosol.

Podstata činnosti generátoru se zakládá na inhibici chemických procesů hoření pomocí vysoce disperzních částic solí alkalických kovů, které se vylučují při vyhoření směsi generující aerosol, a které jsou schopné se po delší dobu vznášet ve vzduchu v rozptýleném stavu. Při aktivaci hasicího generátoru se koncentrace kyslíku v chráněném prostoru prakticky nemění.

myslivecek.jan@gmail.comVýhody aerosolového systému protipožární ochrany