Servis požární ochrany

Na základě odborných oprávnění, kvalifikací a praxe provádíme a zajišťujeme pro své zákazníky všechny činnosti související s povinnostmi na úseku PO vycházejících z požadavků platné legislativy ČR.
V rámci komplexních služeb jsme zároveň připraveni převzít Vaši stávající agendu v oblastech PO, provést její kompletní revizi, audit vč. provedení případných nutných změn.
Náš tým je tvořen specialisty a absolventy Vysoké školy báňské v Ostravě – Technické univerzity, fakulty požární ochrany a bezpečnosti průmyslu, kteří více jak 25 let působí v oblasti požární bezpečnosti staveb včetně více jak 15-ti leté praxe u HZS.

PO – Zpracování a vedení kompletní dokumentace PO dle Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

  • požárně bezpečnostní řešení staveb
  • dokumentace o začlenění do kategorie činností podle požárního nebezpečí
  • posouzení požárního nebezpečí pro činnosti s vysokým požárním nebezpečím
  • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
  • požární řád
  • požární poplachové směrnice
  • požární evakuační plán
  • dokumentace zdolávání požáru (operativní karty, operativní plány)
  • řád ohlašovny požárů
  • tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů PO
  • dokumentace o provedeném školení PO a odborné přípravě
  • požární kniha
  • vypracování jmenovacích dekretů pro jmenované preventivní požární hlídky a preventisty požární ochrany
  • směrnice pro činnost preventivních požárních hlídek
  • příkaz k provádění prací se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru

PO – Poradenská, kontrolní a konzultační činnost

  • externí výkon funkce osoby odborně způsobilé v oboru požární ochrany
  • odborné zastupování a poradenství při kontrolách orgánů státního odborného dozoru
  • provádění preventivních požárních prohlídek pracovišť včetně vyhotovení zápisu z kontroly s uvedením návrhů opatření k odstranění zjištěných závad
  • provádění pravidelných kontrol a revizí věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
  • stanovení podmínek a opatření pro provádění prací se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru
  • další poradenská činnost v oboru požární ochrany dle potřeby zákazníka

PO – Školící činnost

  • vypracování tematického plánu a časového rozvrhu u poskytovaných školení
  • vypracování a vedení dokumentace o provedených školeních

Možnosti školení:

  • školení o PO zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
  • školení o PO osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době
  • školení o PO zaměstnanců externích firem, pohybujících se na pracovišti klienta
  • odborná příprava preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany.
myslivecek.jan@gmail.comServis požární ochrany